Thành lập công ty tại Kiên Giang - Văn phòng luật sư Kiên giang

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh


Công ty hợp danh là doanh nghiệp có các đặc trưng sau:
• Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung – được gọi là thành viên hợp danh
• Thành viên hợp danh phải là các cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty hợp danh.
• Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty hợp danh trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
• Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
Như vậy, bản chất của công ty hợp danh đó là một công ty trách nhiệm vô hạn, vì vậy, luật pháp đã hạn chế việc huy động vốn trong thị trường dưới hình thức phát hành các chứng khoán

Thủ tục Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh

Bước 1. Nộp hồ sơ: doanh nghiệp nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký kinh doanh tại Bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ. Nếu đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ thì lập Giấy biên nhận (gồm 02 bản), một bản giao cho người nộp hồ sơ, một bản được luân chuyển cùng hồ sơ để giải quyết việc đăng ký kinh doanh.

Bước 3. Trả kết quả: người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp lại Giấy biên nhận, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa liên thông đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:
Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần, số lượng bộ hồ sơ;

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu);
Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc đổi tên doanh nghiệp.
Số lượng bộ hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 06 ngày làm việc

Nộp hồ sơ tại
Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kết quả thực: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty hợp danhĐĂNG KÝ TƯ VẤN